Välen är alltid Välen  

Torsdag 7 november 2013 1000-1300 
Lokal guide Uno Unger

Vi tog en vandring längs västra kanten av Välen, med en av de hängivna guider som dels känner området väl, dels kan berätta målande om vad som här finns. Denna något bleka höstdag inledde vi med att lyssna till vattenrallens hamrande utifrån de reningsdammar som finns öster om fågeltornet - de hålelr på och växer igen, det vore en välgärning om de kunde rensas från en del vegetation inte bara för fågelskådandets skull. Diket som leder vatten till dammarna är alltid värt att besöka inledningsvis, också där behöver rensning ske på den västra sidan av diket men inte på den östra så att rallar, rörhöns och beckasiner har något att gömma sig i. 

Fågeltornet brann i våras, men var försäkrat och byggs nu åter opp,  plattform finns och nu också stomme till överbyggnad. Mängder av trastar i luften, kors och tvärs, samt satte sig i trädtopparna på andra sidan viken. Några rödvingetrastar gick att upptäcka i flockarna, men endast några få. En stor duvhök, trolig hona sågs vid upprepade tillfällen i detta myller av potentiell lunch men inget jaktförsök sågs. Hon höjde dock humöret avsevärt bland de 38 deltagarna i vandringen. Flera smådoppingar gick att så småningom upptäcka i viken, en flock krickor låg utanför vadarstranden, av dessa var 4 ex utfärgade hanar, övriga honor och ungfåglar. Två sångsvanar kom flygande i sydlig riktning. Över muddret flög steglitsor vid några tillfällen.  

Vi tog det lugnt, och tog lunch vid den s k grillplatsen i norra delen av Torstens ås. Här finns det någon soffgrupp, men alldeles otillräckligt för vår grupp. Ytterligare soffgrupper vid Grillplatsen vore att önska. Vidare på spången som dessvärre var såphal även denna dag då det inte regnade - halkskydd i form av kycklingnät önskas, vilket väsentligen skulle kunna minska antalet tänkbara benbrott, alltså en ren investering. Uno pekade ut Stallberget: alldeles i bildens högra kant syns en p-plats där allmänheten erbjuds parkera, det går en liten stig upp på berget något vänster om på bilden vid en tall. Där uppe har man bra utsikt åt norr, även om en stor del av småfågelsträcket nu kanske är förbi. 

Röda markeringar i rapporten är angelägna åtgärder som den som har goda kontakter med kommunen, Park och Natur gärna får föra vidare. Förslagen framkom under vandringen; kan ha glömt något men vi börjar med detta, så får vi se.

Summa Björktrast 500, blåmes 10, domherre, duvhök, ejder 2, grågås 3, grågås X kanadagås, gråhäger, gråsiska, gråtrut 10, gräsand 7, gröngöling, gärdsmyg 2, havstrut, kaja, kanadagås 4, knipa 5, knölsvan 2, koltrast 5, korp, kricka 18, kråka 10, nötväcka, ringduva 30, rödhake 2, rödvingetrast 3, skata 3, smådopping 5, småskrake 2, stare 20, steglits 10, storskarv, storskrake, större hackspett, sångsvan 2, talgoxe 5, vattenrall = 
671 ex, 36 arter

 
Med utsikt över muddret och steglitsorna   På andra sidan viken ligger sträcklokalen Stallberget 
 
Här ute slutar Välen och tar Askimsviken vid    Möjligen var detta en gång ett sommarstugeområde?