Ringduva ny häckfågel på Amundön!

Torsdag 15 augusti 2013; Stora Amundö 900-1200 
Lokal guide Olof Armini

På höstens första vardagsvandring gjorde Kenneth och Gun-Britt ett remarkabelt fynd. I kanten av Norra alkärret upptäckte de en ringduva som låg på bo. Sökning på Artportalen Svalan visar, att arten aldrig har konstaterats häcka på Stora Amundön! Den har heller aldrig påträffats ruvande i augusti i rapportområde Göteborg, enligt Svalan. Det går alltså att göra intressanta upptäckter på en Vardagsvandring. Det är lite märkligt att se en ringduva ligga på bo i mitten av augusti men klimatet ska visst bli varmare... vi får väl kontrollera hur det utvecklas, kanske hade hen ungar i boet. Utsiktsplats lite bortom torrdassen, spaning åt vänster, 5 meter upp. 

Det var en solig, något blåsig och lagom varm dag då Olof Armini ledde oss på en stilla vandring stora vägen ut. Här ser man alltid något, biotopernas mångfald garanterar detta. De många ladusvalorna flög över ängarna, lite högre upp i luftrummet sågs enstaka hussvalor - så kan det ofta vara berättade Olof. I buskarna runt oss satt enstaka buskskvättor, en honfärgad törnskata och en och annan lövsångare, nu är den tid då markerna är fyllda av små fåglar med dräkter som kanske inte alltid liknar fågelböckerna. Får gå ändå, man ser på beteende och kroppsform. En rödhake satt på en gärdsgård inne i dunklet, ganska knubbig, upprätt, typisk rödhakeprofil. Bland hästarna fanns en del sädesärlor och enstaka gulärlor. 

Gässen har börjar ge sig av, något tiotal kanadagäss gick och betade men bara 4 vitkindade. Söderut i kanalen låg en familj småskrakar, i Norra viken gick vipor och Bert räknade till 4 gluttsnäppor, sågs på håll och kunde bestämmas utan kikare lysande vita, sprang hit och dit. En fiskgjuse upptäcktes i norr, långvingad cirklande ibland, alls inte vråklik. En småfågelflock passerade med korsnäbbkänsla, Ingrid såg något som borde ha varit steglits. En gräsulvlarv korsade vår väg och vid udden med Uteklassrummet hade två vinbergssnäckor en herdestund. 

Fortsatte efter stranden från Norra udden och landade vid badviken innan för Havshuvudet, där vi kom i lä för de svaga vindarna och kunde avnjuta lunchen. Sedan gick Olof som utlovat och tog sig ett bad, fotobevis kommer sannolikt att läggas ut på Olofs blogg http://olofarmini.com för den som så önskar. 

Gjorde en artlista där alla säkra observationer lades in. Totalt har vi nu på våra Vardagsvandringar i år sett 123 arter. 
SUM (nya för året med fetstil) Bofink 1, buskskvätta 2, ejder 10, fasan 1, fiskgjuse 1, fiskmås 1, gluttsnäppa 4, gråhäger 1, gråsparv 10, gråtrut 2, gräsand 5, grönfink 30, gröngöling 1, gulärla 1, havstrut 2, hussvala 5, hämpling 20, kanadagås 25, knölsvan 5, koltrast 2, korp 1, kråka 1, ladusvala 25, lövsångare 1, pilfink 2, ringduva 1, rödhake 1, rödstjärt 1, skrattmås 5, småskrake 12, stare 110, storskarv 1, strandskata 1, sädesärla 20, tofsvipa 10, tornfalk 1, törnskata 1, vitkindad gås 4, ängspiplärka 1

 
Starar i första vinterdräkt, med olika utväxande fjädrar   Vinbergssnäckor i clinch
 
Genomgång av dagens artlista   Olof Armini, eminent guide
 
Det finns många naturstigar runt Amundön     Utan tvekan var det en särdeles vacker dag