Slottsskogens fåglar 2005

Fågelrapport upprättad efter egna observationer samt rapporter i Artportalen Svalan. Totalt har 51 rapportörer bidragit till att göra denna rapport så innehållsrik som den är; de tackas härmed varmt för sina bidrag. Kompletteringar är säkert möjliga att göra och emottages tacksamt. 99 fågelarter observerades. 

Storskarv
Noterad ffg 14/4 då 1 ex flög söderut över Ödledammen, sedan sedd vid 10 tillfällen 2/8-27/9, oftast fiskande eller vilande på stranden av ön, i träd på ön eller på fontänfundament i Stora dammen (6 dagar) eller på ön i Lilla dammen (2 dagar) övriga gånger överflygande. Samtliga gånger ensam fågel utom 30/8 då 2 ex fanns. Flera lyckade fiskafängen sågs även om fisket bara pågick kort stund.

Häger
Observerad 19/1-9/3 och 2/7-22/12. Vanligen 1 ex men 6/3 2 ad på ön i Stora dammen. Under hösten sågs 1-2 ex, en ad och en juv fågel oftast vid ön i Stora dammen, också så sent som den 22/12 när dammen hade frusit till. Den 15/12 flög 3 ex över söderut.

Sångsvan
Den 1/4 sträckte 37 ex åt NO över Lilla dammen.  

Grågås
Den 14/5 sträckte 11 ex N,  den 25/9 8 ex åt S.

Kanadagås
Den 4/3 passerade 4 ex N över Hjorthagarna, 25/3-2/4 sågs vid olika tillfällen 3-5 ex i Stora dammen, troligen de två par som senare kom att häcka i Änggårdsbergen. Den 31/7 fanns 7 ex i Stora dammen, troligen familjen från Axlemossen. Den 27/9 fanns 8 ex i Stora dammen. 

Bläsand
För inte så många år sedan regelbunden höstgäst med tiotalet fåglar; detta år endast några få observationer. 27/9 2 unga fåglar i Lilla dammen, 8/10 1 ad hane i eklipsdräkt

S natterand
En hane övervintrade bland gräsänderna i Fågeldammen sågs från 13/12 till årets slut.

Kricka
3 unga ex rastade i Stora dammen 16/8.

Gräsand
Många gräsänder övervintrade i vanlig ordning i parken, där vattnet höll öppet med luftpump i flera dammar och fodersäd utdelades. Antalet gräsänder uppskattades till 2300 ex 9/3. Under våren kunde ibland gräsandspar ses i backarna, honan gick först och såg ut något bra ställe för bo, hanen lomade efter. Ibland kunde gräsand ses uppe i ekarna runt Lilla dammen, oftast letar honan bohål men den 11/4 sågs också en hane uppe i träd. Sedan sågs paret då honan åt upp sig inför äggläggningen. När honorna gått på bo blev hanarna ensamma i dammarna; 18/5 fanns 15 änder i Hästdammen, alla hanar; den 20/5 räknades 38 hanar och en hona i samma damm; 27/5 låg 45 änder i Lilla dammen, samtliga utom tre var hanar.

Gräsänderna har hanöverskott och vissa hanar får ingen hona. I vårens fagra tid resulterar det i att en flock med hanar utövar våldtäkt på en hona, något som ibland leder till honans död. I april hittades tre honor uppenbart dödade på detta vis. Denna vår sågs ett nytt fenomen: dussinet hanar gav sig på en annan hane och besteg honom en efter en, sargade honom allvarligt i nacken och skadade honom. En död hane hittades 11/4 vid Lilla dammen, fjäderlös på hjässan. Den 10/6 attackerades en hanne av hanne efter hanne, den fångades in för transport till Djurparken men avled senare. Ett par timmar senare gav sig samma "mobb" på en annan hanne med homosexuell våldtäkt. Den attackerade hanen hade då en ganska uttalad eklipsdräkt vilket kan ha spelat in.

Antalet andkullar har de senaste 20 åren svängt mellan 8 och 34 kullar. Detta år kunde minst 14 kullar registreras, men de följdes inte helt. Av sju kullar kläckta 3/5-11/6 klarade sig minst 16 ungar (2.3 unge/kull) genom den första månaden. En av dessa kläcktes i Vitsippsdalen 3/5 med 10 ungar och vandrade ner till Stora dammen, där 9 pulli sågs 10/5, 8 ungar den 16/5.  Flera honor förlorade alla ungar och började då om; mycket riktigt kom ytterligare 6 kullar med små ungar till dammarna 2-10/7, av dessa var minst 20 ungar (3.3 unge/kull) kvar efter en månad, bättre resultat än på våren.

En hona med nykläckt unge 2/8 förlorade dock denna snabbt. Andra år har Lilla dammen varit en populär andungedamm men detta år kom flest kullar till Stora dammen, 5 st. Där finns det gott om gråtrutar som frossar på flamingos mat, ändå överlevde 14 andungar där. Lilla dammen med 3 kullar fick ca 15 ungar upp
till en månads ålder.
Sedan tidigare är det känt att skator, gråtrutar och kråkor tar andungar, så var det troligen också i år. Antalet förvildade katter har ökat kraftigt i parken på senare år, de kan misstänkas gärna ta små andungar då de går på land (andungar är bra daggmaskfångare!). Gråtrut sågs ta andunge vid Lilla dammen 2/7. Detta är dock en naturlig process och återväxten av gräsänder är ändå fullt tillfredsställande.

Hanarna fick eklipsdräkt i juni, men svårt att fixera datum på grund av individuella variationer. I Hästdammen hade 9 hanar 7/6 fortfarande orörd praktdräkt, 12 hade långt gången eklips. På hösten var 30/8 2 hanar helt utfärgade, övriga i eklips. 23/9 var 48% av hanar utfärgade rena, 41  nästan  (lite eklipsfjädrar i huvudet) samt 11 obetydligt utfärgade.

Under hösten ökade antalet gräsänder i dammarna från 665 ex 23/9, till 1400 ex 18/10 och 14/11 och var max 2520 ex 15/12. Flest änder fanns i 15/12 i Fågeldammen (vid Linneplatsen) 1425 ex och Hjortdammen 1020 ex. Andelen hanar i andflockar minskade under hösten: 75% 23/9, 71% 18/10, 66% 10/11 och 60% den 15/12.

Stjärtand
En hane rapporterad från Fågeldammen vid flera tillfällen 12/2-4/3. Tidigare fanns flera vingklippta stjärtänder i denna damm men inte längre. Dessa vilda änder kan urskiljas eftersom de saknar handpennor på en vinge. En honfärgad vild fågel sågs i Hjortdammen 8/10, dessutom fanns 2 stäckta (vingklippta) hanar i dammen samma dag. 

Skedand
En hane fanns i Stora dammen 1/1, detta var enda vårobservationen. Höstobservationer av honfägade fåglar: 1 ex i Fågeldammen 29/9 och 8-9/10, samt 1 ex i Hjortdammen 29/9 och 2 ex samma plats 8/10 och 18/10. De senare konsumerade plankton genom att tillsammans cirkla runt i cirkel med näbben under vattenyta på skedänders vis. Inga stäckta (vingklippta) skedänder finns nu kvar i denna damm.

Vigg
En 2K hane sågs i Fågeldammen 2/3 och 6/3, tillsammans med 2 stäckta artfränder i vaken. En 1K fanns i Fågeldammen  8/10, den hade ganska mycket ljust vid näbbasen, ganska lik en bergand, dessutom finns 2  vingklippta hanar i dammen.

Knipa
Fyra häckningar som möjligen gav summa tre ungfåglar på vingarna. Svinnet hos knipor kan vissa år vara oväntat stort.

Ett par i Stora dammen 18/3 var de första för våren. Tre ex i Stora dammen 25/3, hanarna förföljer varandra simmande med vingarna minut efter minut, styrkeprov! Fyra par 2/4 i Lilla dammen, höll sedan en vecka på att försöka ta över dammen, slagsmål ägde rum så ofta hanarna orkade. Antal minskade sedan, 11/4 1 par + 2 hanar,  1 par + 2 honor 8/5. Den 20/5 sågs ett par med en enda nyss kläckt unge. 27/5 inga ungar kvar här. Den 30/5 fanns 1 32K hane och 2 honor här, den 16/8 1 1K-fågel. En vild hane uppvaktade en stäckt hona i Fågeldammen vid flera tillfällen 11/4-15/5. I Hästdammen sågs 27/5 en nyfödd kull med 12 pulli i Hästdammen. De svarta svanarna i dammen tycktes besvära kullen och den försvann nästan omedelbart. Den 31/5 kom kniphona med 7 pulli till Alpdammen, kunde vara den försvunna kullen från Hästdammen. Antalet ungar minskade här bit för bit: 7/6 fanns 5 ungar, 11/6 var 4 kvar och slutresultatet blev att två ungar växte till flygfärdighet.

I Karlsrodammen sågs 30/5 en hona med 6 små pulli. Den 1/6 var 4 ungar kvar. I Fågeldammen fanns 30/5 2 vilda hanar, ej stäckta. Den 1/6 sågs en hona med 3 små pulli. Den 8/10 fanns en vild ungfågel bland tiotalet stäckta knipor i samma damm. I den nyanlagda pelikandammen låg 16/8 1 1K-fågel.  Den 8/10 1 ad hane i eklipsdräkt och 1 ad hona i Lilla dammen. Årets sista observation av vilda knipor var ett par  15/12.

Storskrake
Arten kom på besök 11/4 då ett par sågs i Stora dammen. Paret sågs även 13/5, arten har häckat några gånger på senare år men försvann nu.  Höstens första storskrake sågs i Stora dammen 27/9, en honfärgad fågel. Den 8/10 fanns 2 ex i samma damm, 1 ad hane i eklipsdräkt + 1 honfärgat ex. De sedan dussinet år efter Säldammens ombyggnad rastande fiskeflockarna var denna höst ganska kortvariga. I Stora dammen fanns 18/10 en flock med 27 fåglar, 4 utfärgade hanar, 15 outfärgade, 12 honor/juv. Samma dag sågs i Fågeldammen 4 ex, juv/hona. Den 24/10 rastade 46 ex i Stora dammen.  10/11 var endast 2 ad 2 juv hanar kvar i Stora dammen.

Bivråk  
Några sträckobservationer i maj och augusti, dessutom sedd mitt i sommaren med byte. Den 18/5 sträckte 1 ex åt norr efter att ha kretsat lågt över Stora dammen, 31/7 1 nex åt söder, 2/8 sågs 1 ex söderut, halvannan timme kom 1 ex åt N med byte i klorna, samma fågel? 8-10/8 passerade ensam bivråk, den 11/8 och 22/8 sträckte vardera 2 ex åt S högt.

Duvhök
Arten har i många år setts jaga vintertid, kråkor brukar annonsera ljudligt dess närvaro. Flera vinterobservationer gjordes av en fågel fram till mitten av april, bestämdes i några fall till 2K hona. Ganska få höstobservationer i augusti och december. Några misslyckade jaktförsök sågs, 27/2 slog en fågel mot duva i Karlsrodammen, 16/4 pågick jakt på ringduvor nära Säldammen och 9/8 gjorde en ung hona en plötslig attack mot flocken av tamduvor vid Lilla dammen men missade grovt och försvann bort mellan alarna mot Plekta.

Sparvhök
Jagar här vissa år under häckningstid, en sådan sommarobservation gjordes 2/6 då 1 ex flög söderut med byte vid Stora dammen. För övrigt gjordes observationer av sträckande sparvhök främst i augusti, men även några senare på hösten. Den 25/9 sågs 4 ex på sträck åt söder, 3 hanar och 1 hona. Den senare skrämde upp duvflockar. En av hanarna mobbades hårt av tre skator på vägen över Slottsskogen. Arten ses inte så ofta vintertid, då är parken mer duvhökens, 13/12 flög 1 ex förbi Hjorthagen mobbad i flykten av grönsiska.

Ormvråk
Iakttagen några gånger på sträck i mars-maj samt augusti, i flera fall uppmärksammade och energiskt attackerade av fiskmåsar trots att vråken flög högt.  Ett exempel är 21/3 då 1 ex flög på hög höjd åt norr. Den 9/5 flög 1 ex norrut på god höjd, mobbad av fem fiskmåsar.

F iskgjuse
Ensamma exemplar passerade 30/5 liksom 4/8 och 11/8 utan att stanna till. Den senare fågeln flög åt norr och förföljdes av gnällande fiskmåsar men syntes icke ha byte.

Tornfalk
1 ex sträckte norrut den 10/5 i trädtoppshöjd över Spökelia ovanför Plikta.

Pilgrimsfalk
En adult hane kom 31/7 flygande från Majorna förbi Observatoriet. 

Rörhöna
1 adult  fågel sågs vid Fågeldammen vid upprepade tillfällen under perioden 28/1-4/3. Den 6/3 sågs 2 ex tillsammans på östra stranden, putsade varandra i nacken. Sågs sedan ibland 2 ex tillsammans fram till 16/4. Det dröjde till 15/5 innan båda sågs tillsammans. Häckning ägde troligen rum i en av de utplacerade stolpholkarna, en fågel sågs besöka en av stolpholkarna V om ön. Den 8/8 sågs här 2 par, det ena paret (på ön) stod och plockade varandra i ansiktet.

Den 23/9 sågs den första och enda ungen i denna damm ute på ön, i dammen fanns då förutom ett par på ön även ett par ad vid andmatplatsen.  2 ad och 1 juv sågs sedan vid flera tillfällen fram till 10/11, då ungfågeln försvann. Liksom tidigare vintrar övervintrade rörhöns i Fågeldammen. Två adulta fåglar sågs ibland nästan dagligen fram till 1-26/12, ofta höll de till under en bergtallsbuske på dammens östra sida. De sågs dessutom ofta på den strand där de vilda änderna matades.

En ensam fågel sågs i Hästdammen 11/4, den 15/4 fanns ett par här. Det är fullsatt (2 par/ damm) i tre dammar i Slottsskogen, medan Hästdammen varit tom länge. Senast kända häckning i här var 1994, i år häckade heller ingen, rörhöns sågs inte här resten av året. 

Årets första rörhöna i Lilla dammen sågs 17/3, klättrade i buskage bland gråsparvarna vid den ännu helt igenfrusna dammen. Den 25/3 fanns två fåglar i samma buskage, 3/4 var de 3 ex och den 10/4 var dammen fullsatt; 4 ex sågs i vilt slagsmål ute i dammen. Slagsmål mellan 3 ex sågs också dagen därpå men sedan delades tydligen dammen upp; ett par i andholk i västra dammen, ett annat par i buskage i öster. Den 18/5 sågs matning i Cornellbuskaget, den 27/4 räknades 4 ungar som matades vid matplatsen nära buskaget medan trafiken till andholken fortgick, tydligen fick ungarna vara kvar där inne. Samma dag byggde paret från buskaget nytt bo i kalmusbältet i norr. Fortfarande fanns 4 ungar med föräldrar vid matplats den 30/4, den 1/6 ruvade en rörhöna i kalmusboet. Paret i väster har inte setts få fram några ungar utan har påbörjat bobygge i kalmusen i väster. Tre  ungar kvar från östra kullen och matades 2/6, i väster gick 1 ad fågel in i en andholk. Västerparet kläckte ny kull, den 2/7 sågs 2 ad med 3 äldre juv fåglar (kull I) och 2 pulli som bör ha varit högst någon vecka gamla. Den 23/7 var antal ungar här oförändrat, ungarna från kull I var mycket orädda. 

De äldre fåglarna kunde ibland ses attackera de flygga äldre ungarna, dessa minskade i antal och kan tänkas ha flugit till andra dammar, 31/7 fanns här 2 juv, den 2/8 1 juv med orangeröd näbbplåt.  Både ad och juv dök vid matplatsen efter den säd djurvårdare lagt till änder på någon dm djup för att hindra att tamduvorna åt av den. De sågs försvinna helt under vattnet några sekunder.

Besökare gjorde nu dagliga besök och matade vuxna och unga rörhöns, de rapporterade att i norra boet kläcktes kull III med minst 4 ungar den 31/7. Ibland höll de till i boet med en vuxen fågel men de var också framme och fick mat av vänliga rörhönsmatare liksom av äldre syskon. Av paret i väster sågs 1 ad fågel men inga ungar, de hade tydligen blivit lottlösa. Den 8/8 fanns fortfarande 4 nya ungar i norr. Den 30/8 kunde 2 juv kull I ses, 1 juv kull II och 4 pull kull III. Både gamla fåglar och ungfåglar dyker efter till änderna utlagd säd, eller står och plockar upp den ute i vattnet. Antal ungar oförändrat 9/9 men sedan ökar antalet ad fåglar i dammen, 23/9 finns här 6 ad fåglar.

Av kull I och II finns en unge kvar medan kull III har minskat till 3 pull. Den 9/10 fanns 4 ad, 5 juv, av de senare två äldre med mer mogen dräkt och orange näbbfärg. Den 18/10 räknade 7 ad fåglar och 3 juv. Dammens två par tycks ha fått förstärkning av de andra dammarnas fåglar. Den 10/11 fanns 5 ad, 3 juv, därefter frös dammen till och 19/11 sågs 4 ad 1 juv i buskage i öster nära liten vak. Ungfåglar sågs sedan icke, 3 ad var kvar så länge det gick och 29/11 låg 3 adulta fåglar och trängdes med 3 gräsänder i minimal vak vid västra stranden.

Första för våren vid Stora dammen sågs  25/3 då 2 ex på ön jagade varandra ut på isen. Den 2/4 hade beståndet tätnat till 5 ex; 2 ex höll till vid ön, 2 ex gick på östra stranden, det blev konfrontation mellan en från varje par. Dessutom sågs en vilsen fågel på gräsmattan bakom BelPark. Sedan sågs länge bara 2 fåglar men de höll till dels på ön, dels på stranden i väster och allt talar för två par, honorna ruvade. Den 23/7 fanns 2 ad på ön, 1 juv från omkring mitten av juni på västra stranden sant 2 ad med 2 pulli (2 veckor gamla) på norra stranden. 2 ad jagade varandra 31/7. 8/8 2 ad 1 juv från junikull med rött på näbb. 1 ad fågel flydde in i en albuske på norra stranden och kunde sedan inte återfinnas. 23/7 2 ad 1 juv på ön. Av de två kullar som setts här tycks bara en unge vara kvar. Den 8/10 fanns 2 ad, 1 juv, den 10/11 var 1ad 1juv kvar, vilket var årets sista observation där. 

Trana
Hördes på sträck 30/3, men sågs aldrig. Det var minst 2 ex som hördes vid flera tillfällen. Troligen var träden ”i vägen”. Arten ses med flera års mellanrum på flyttning här.

Strandskata
Denna fågel förekom under 1980-talet i översomrande flockar på 30-40 individer. Numera ses den enstaka få gånger per år. Den 8/5 flög 2 ex över Slottsskogen mot öster och 1 ex åt väster vid Stora dammen 16/5. 

Tofsvipa
Inte ens årsvisst iakttagen, alltid bara passerande på avstånd.  Den 17/3 sträckte 23 ex åt norr            

Morkulla
En morkulla flög lågt förbi Ödledammen 8/4 just i grodlekens första dagar.

Skogssnäppa
Passerar på sträck men landar sällan och ses därför inte ens årligen. Detta år spelade tillfälligheter in och flera fåglar sågs. Den 15/4 flög 1 ex över Lilla dammen, 11/6 landade 1 ex i kronhjorthagen någon minut innan den flög vidare och 10/8 landade en fågel på stranden av Ödledammen lika kort stund innan den flög vidare norrut.

Drillsnäppa
Rastar årligen på vårsträcket men några få exemplar. Den 8/5 och 16/5 sågs 1 ex stå på stenarna vid utloppet från Fågeldammen, den 18/5 fanns 1 ex vid Stora dammen på stranden vid BelPark.

Skrattmås
Åretruntmåsen i parken, ogenerat spanande efter fågelmatare. Den 28/1 fanns 50 ex i Stora dammen, ganska oförändrat antal den 2/3 däribland också 1 ad märkt med en finsk ring ST196.534.
Vårflyttarna anlände därefter, bland 21 adulta fåglar vid Stora dammen fanns 2 av dessa med full sommardräkt, uppenbart nyanlända, 5 med ofullständig huva (vit näbbrot) övriga unga/ej utfärgade.

Vid Stora dammen fanns 20/3 55 skrattmåsar, 21 var ad och av dessa 11 helt utfärgade. Dagen därpå var bland 100 ex 13 flyttare, 17 övervintrare. Den 25/3 var 12 av 32 adulta i sommardräkt, dessutom fanns 33 2K-fåglar med. Ett ovanligt beteende sågs hos en fågel vid Lilla dammen, en 2K-fågel dök upprepade gånger och försvann någon sekund under ytan. Ingen synlig fångst kunde ses.

Trots att Slottsskogen inte är någon stor sträcklokal för flyttfåglar sågs i juli ändå en och annan flock passera. Mellan 7/7 och 5/8 räknades 369 ex vid 13 tillfällen på SV-sträck. På sommaren anlände ungfåglar från västsvenska kolonier, 2/8 fanns i Lilla dammen 35 ex (65% juv) och 19 ex ( 74% juv) i Stora dammen. Den 10/11 ökade andelen ungfåglar till 75% av 25 ex.  Den 19/11 var det 41% ungfåglar av 44 ex. Den 13/12 fanns 43 ex i Stora dammen, hälften av dem 1K-fåglar.

Fiskmås            
En ruvande fågel 8/5 på en högstubbe på östra sidan, fortfarande ruvande 1/6. Fågel ruvade på ön i Lilla dammen 2/6. Den 21/2 fanns 4 ad och 1 2K-fågel vid Stora dammen. I Stora dammen fanns 4/3 5 ad fåglar fortfarande i vinterdräkt. 1 ad den 9/3 i Stora dammen. 2 adult vid Stora dammen 18/3. Sedan ökade antalet och den 25/3 fanns 42 ex i Stora dammen, 18/4 40 ex vid Lilla dammen. Den 11/6 fanns 1 par i Hästdammen med en unge på ön. Par med en nykläckt unge på ö i Hästhagedammen, oroliga för de vingklippta knölsvanarna vilka de ofta attackerade

Sträckande små flockar 4+13 ex sågs 18/7 och 22/7. Resultatet av häckningen sågs 2/8 i Lilla dammen, där fanns 5 ad, 1 juv, i Fågeldammen fanns 8 ad och 9 juv, Stora dammen med 1 ad och 6 juv. Antalet ad och juv återspeglar ganska väl det beräknade antalet häckande par och sannolik ungproduktion i Slottsskogen i år, 7 par, ca 2p/par. Vid Lilla dammen sågs 8/8 en ungfågel med högerfoten skadad, stödde ogärna på det, samt med övernäbben förlängd några mm. Det verkar vara ett kärvt läge. Återsågs dock 30/8 i samma tillstånd. Häckande bestånd 7-8 par.

Svarthuvad mås
Efter att ha tillbringat vintern nere vid Klippan drog denna på västkusten sällsynta mås i sitt tredje kalenderår upp till Slottsskogen. Sågs först 8/4 vid Lilla dammen, mycket orädd, jagade undan fiskmåsar och skrattmåsar. Den var nu utfärgad så när som på lite vitt vid näbbroten, och var tillsammans med 30-talet skrattmåsar. Sågs fram till 20/4, vanligen vid Lilla dammen. Även observerad vid Fågeldammen 11/4 och vid Stora dammen 12/4 och 16/4.

Silltrut
Rapporterad 12 gånger 18/3-30/8 med ensamma fåglar oftast vid Stora dammen. 3 resp 4 ex vid Stora dammen 14/5 och 19/5, största antal 5 ex totalt den 24/4. 

Gråtrut
Dåligt kontrollerade, under stora delar av året finns bortåt hundratalet gråtrutar i anslutning till matplatser för  flamingo och gräsänder. Den 2/3 sågs bland 10 ex i Stora dammen två 2K-fåglar märkta med svenska ringar som gick att avläsa. Den 1/6 kom en adult gråtrut till Lilla dammen och tog inom loppet av fem minuter en ensam två dagar gammal gräsandunge och en ca 10 dagar gammal rörhönsunge ute på Lilla dammen. Dessa konsumerades omgående. Arten häckar med ett par i Hjorthagen, men kunde inte kontrolleras detta år. Häckande bestånd 1 par.

Havstrut
Ses mer sällan än silltrut, 1 ad fågel observerad vid 4 tillfällen 8-20/5, vid Stora och Lilla dammen samt Hjortdammen. 

Tamduva
Inga större mängder data tillgängliga. Flockar höll till fr a vid Fågeldammen, ibland upp till 150-200 ex, sågs även i hjorthagar och vid Stora och Lilla dammen. Vinterns duvhök fångade bland annat tamduvor, fjäderrester kunde ses i bergen.

Ringduva
Bokollonrika vintrar stannar ringduvor kvar. Redan 2/1 sågs ringduvor i Slottsskogen, en stor flock sågs nära Gräfsnäsgården med ca 180 ex. Den 28/1 fanns en flock på 23 ex vid Bragebacken och 31/1 20 ex. Spelande ringduvor inventerades i centrala Slottsskogen (20 ha) och gav ett uppskattat antal ringduverevir till 42 i hela  Slottsskogen. Detta var ovanligt få par, antalet beräknade revir 1993-2003 har varierat mellan 39-105 par. Höststräckande flockar passerar ibland över Slottsskogen, men den enda flyttflocken som kunde upptäckas var totalt 37 ex som kom 25/9, största flocken var 20 ex. Häckande bestånd ca 40 par. 

Turkduva          
Trots att arten finns i omgivande stadsdelar ehuru sparsamt är arten inte ens sedd årligen i Slottsskogen. Den 20/4 sågs 2 ex.

Gök
Hördes spelande 20/5-7/6 vanligen i området Azaleadalen-Majvallen. Den 1/6 hördes 1 ex söder om Hästdammen, en hes gök med starkt skrovlig röst. Möjligt häckande bestånd 1 par.

Berguv
Den 11/9 upptäcktes 1 ex i lärkträd ovanför Plikta mobbad av kråkor, drog efter flera timmar vidare ner mot Majvallen med en jublande kråkflock i följe. Den 15/9 fanns en berguv nära Azaleadalen annonserad av kråkors aktivitet, uven drog snart vidare till stora granar söder om Säldammen. Där mobbade kråkor den tills de tröttnade och lämnade uven öppet sittande högt i en gran.

Sparvuggla
1 ex i dungen norr om Lilla dammen 12/12, ca 100 meter söder om Pliktas lekplats uppe på kullen där bäcken börjar. Dagen efter sågs 1 ex högt i bok vid Barnens zoo mobbad av koltrast, nötväcka och blåmes. Den flög upp mot Hjortdammen, en större hackspett hördes också varna. Den 17/12 fanns 1 ex vid komposten, en liten sparvuggla som alla småfåglar runtom försökte skrämma upp. Den fanns i skogspartiet söder om komposthögarna mot koloniområdet. Ganska orädd.

Kattuggla          
Endast en observation under vintern 8/2 i trädet vid Bragebacken. 1 ex hördes 22/1 i sydvästlig riktning från nordsidan av Stora dammen. 1 ex hördes spelande 21/2 väster om Lilla dammen. Satt spelande i ett av träden 9/12 öster om Lilla dammen. Lyfte mitt i pausen av en strof och drog andra halvan av strofen flygande bara fem meter över huvudet på observatören. Iakttagen i samma ek som den utnyttjat regelbundet flera vintrar som dagplats vid Bragebacken 21/11-25/12. Häckande bestånd 1-2 par.

Tornseglare
Observerad mellan 18/5 och 11/8 ofta födosökande över Lilla dammen. Den 18/5 flydde 25 ex norrut över Stora dammen för annalkande regnväder. Sträckrörelser kunde ses från 31/7 då 35 ex i två glesa flockar drog åt söder på en timmes tid. Den 2/8 kom 24 ensamma ex åt S på en timme. 5/8 sträckte 19 ex på 40 min.

Gröngöling
Spela noterades mellan 24/4 och 2/10. Ett bo hittades i skogen norr om Hästhagen. Beräknat häckande bestånd ca 5 par.

Spillkråka
Tillfällig besökare. Hördes 23/9 från skogsridå mellan slottsskogskolonin och Azaleadalen. En skygg fågel smög i ekskogen i övre Azaleadalen 27/10, hördes lite senare neråt Majvallen, troligen samma fågel. 

Större hackspett         
Vintertid rensar arten kottar på ett ställe och bildar s k "smedjor", vilket sågs 24/2 nära Fågelhuset. Arten är Slottsskogens vanligaste hackspett; detta år konstaterades häckning vid Säldammen, i björk nära Bräket (ungar tiggde 27/5), SO om Majvallen (tiggande ungar 1/6), NO om Plantskoleängen - 2 bon i samma al, dels 4 m upp åt N, dels 1 meter upp åt S (tiggande ungar 1/6).  Arten hördes spelande i häckningstid vid Lilla dammen och öster om Bragebacken. Häckande bestånd ca 10 par.

Mindre hackspett
Många observationer under året, främst i området runt Lilla dammen-Plikta men också vid Bragebacken, Hästhagen och uppe vid Vattentornet. Ingen häckning konstaterades men arten kan förbises. Häckande bestånd 1-2 par.

Sånglärka
Endast en bokförd observation, 1 ex 17/3 vid Lilla dammen. Detta speglar säkert inte träffsäkert passagen av sträckande fåglar.

Ladusvala
Mellan 16/5-2/6 höll upp till dussinet ladusvalor till vid Lilla dammen och jagade insekter, ofta tillsammans med hussvalor. Vanligen stannar dessa arter på vårsträck endast någon dag i otjänlig väderlek, detta var ovanligt länge. Dessutom sågs vid några tillfällen nordsträckande ensamma fåglar i maj vid Stora dammen och Azaleadalen

Hussvala
Mellan 16/5 och 2/6 sågs ibland 5-10 hussvalor födosökande tätt över Lilla dammen. Även den 2/8 och 4/8 sågs något ex av arten på samma plats.  Enstaka hussvalor sågs på sydsträck 5/8 och 12/9.

Ängspiplärka
Passerar regelbundet men ganska omärkligt på sträck, endast en observation av 19 ex 25/9 finns.

Forsärla
Enda vårobservationen var en hane 29/4 i Alpdammen. På sensommaren sågs arten vid flera tillfällen i Fågeldammen, den häckade i Änggårdsbergen och kom säkert därifrån. En hona sågs i Fågeldammen 27-28/7, 2/8 fanns 2 ex på samma ställe, en av fåglarna honfärgad. Flera ex sågs rasdta under hösten: i det lilla vattenfallet som strömmar ner i Pelikandammen höll 1 adult forsärla 19/8, 16/9 sträckte 1 ex över åt S, 2 ex rastade vid Hjorthagens damm 25/9. Den 2/10 fanns 2 ex vid Fågeldammen och 1 ex sågs 24/10 i kronhjortshägnet. Vid vattenfallet ovanför Alpdammen sågs 11/11 3 ex, årets sista observation.

Sädesärla
Årets första sedda 31/3, 2 ex. Arten kommer nu liksom många andra vårfåglar allt  tidigare. 8/8 fanns 1 ad och 2 juv vid Fågeldammen; ingen beräkning av antalet häckande par gjordes. Häckande bestånd 20-25 par.

Sidensvans      
En vårobservation 5/2 av 40 ex åt SV. Sedd under hösten med början 8/11 då närmare 800 ex höll till längs NO kanten av Slottsskogen. Så sent som den 22/12 sågs 115 ex, flög över Slottsskogsgatan in över Slottsskogskolonin.

Gärdsmyg        
Arten är häckfågel i Slottsskogen sedan slutet av 1980-talet, dock med mycket varierande antal (6-27 par 1993-2003). Detta år beräknas 9 par ha häckat. Även övervintrare, observerad med enstaka ex vid olika tillfällen i januari-februari. Häckande bestånd ca 10 par.

Rödhake
Arten har på senare tid börjat övervintra och är nu regelbunden vintertid. Den 28/1 sågs arten på 3 platser, 4/3 vid 4 tillfällen. Ofta sågs den vid fågelbord, den höll till på marken eller klängde på talgbollar. Antalet sjungande hanar var 18 par, lägsta antal på 13 år (medel 40 par 1993-2004). Häckande bestånd ca 20 par.

Rödstjärt
Första för året var en sjungande hane 29/4 vid Hjorthagen. Den 3-31/5 sjöng en hanne norr om gamla vattentornet, i närheten av det röda huset. Att den sjöng så lång period kan betyda att det var en hanne som inte lockade till sig någon hona. Den 5/6 konstaterades en hona ruva i holk SO om Älghagen och 11/6 hördes en annan hane sjunga nära Hästdammen. Senare kunde matande fåglar ses flyga till ihålig björk i kronhjortshagen. I holken vid Älghagen fanns det små ungar 2/7 och det betyder två häckningar i Skogen. Den 12/9 fångade en rödstjärt, hona eller ung, insekter på Ljungkullen, berget söder om Observatoriet. Häckande bestånd: 2 par.

Buskskvätta
Arten rastar sällan i Skogen och är endast sedd vid några få tillfällen. Den 9/5 rastade ett par av buskskvätta i Cornellbuskage öster om Lilla dammen.  Dagen därpå var endast hanne synlig. De fångade insekter på flugsnapparvis från Cornellbuskage vid Lilla dammen.

Ring trast
En ringtrast hane observerades en kort stund utanför Smålandsstugan på våren.                                            

Koltrast

Vårsånger hördes redan 11/1, 60 hanar sjöng i Slottsskogen under våren, ett normalt antal (medel 1993-2004 var 57 hanar). Arten övervintrar talrikt och ses ofta i mindre flockar. En partiellt albinistisk adult hane sågs 13/12 bakom Björngårdsvillan. Häckande bestånd ca 60 par.

Björktrast
5 ex sågs 28/1 vid Bragebacken, ytterligare liten flock på 9 ex noterades 31/1. Sedan dröjde det till 24/2 innan större flockar kom, 36 ex på fältet NV om Fågelhuset, och 48 ex på gräsmatta 20/3 söder om Fågelhuset. Ett första bo färdigt 11/4 i ek vid vägkorsning S Plikta. Den 9/5 satt 1 ex vid Hästhagen och sjöng en knastrig, något koltrastlik sång som den kan göra direkt efter ankomsten på våren. Paret attackerade sedan med våldsam kraft först en ekorre, sedan två kråkor. Sannolikt fanns ungar i boet. Arten är vanlig här och bon oftast ganska lättfunna, men ingen insats gjordes för att inventera antal bon detta år. Den 10/8 drog 11 ex förbi norrut, också ett hösttecken. 21/11 sträckte 50 ex S. Häckande bestånd 40-50 par.

Taltrast
Den 3/4 sågs 3 ex mellan djurgårdarna och Pliktabacken. Ett ex sjöng kort stund vid Ödledammen 15/4, samt 1 ex sjöng söder om Säldammen 17/4. Troligen häckade den i detta område där häckning tidigare konstaterats. Rastade i trädtopp på Ljungkullen på sträck 25/9. Häckande bestånd 1-2 par.

Rödvingetrast
Vintertid fanns någon fågel, 1 ex 27/1, 2 ex 8/2 och 1 ex 20/3 med björktrastar söder om Fågelhuset. Den 3/4 fanns 15 ex mellan djurgårdarna och Pliktabacken, den 10/4 3 ex Plantskoleängen och 11/4 ca 20 ex nära Polishuset. Sedan sågs inte mer i vår. Observerad vid Fågeldammen 9/10, den 20/10 var det gott om trast vid Majvallen, drog runt i stora flockar. Av läten att döma till viss del rödvinge ca 20, men mest björktrast. Den 15/11 5 ex, 1/12 5 ex V om Bragebacken. Vid Hjorthagen fanns 13/12 2 ex. Nio ex födosökte på marken vid Bragebacken 20/12 ovanför uggleeken. Minst 7 ex födosökande 22/12 i en slänt vid Observatoriet, 2 ex nära Bragebacken 25/12 och 3 ex 26/12.

Kärrsångare    
1 ex sjöng intensivt på morgonen 18/5 i ett slånbuskage vid utsikten öster om Café Bräket.

Rörsångare       
En fågel satt och sjöng på förmiddagen i buskage vid Lilla dammen 11/5.

Ärtsångare
Sjungande fågel 8/5 (UU) både vid Fågeldammen och Plantskolan. Även sång från ön i Stora dammen 2/6 (UU). Arten hörs årligen men är endast konstaterad som häckfågel vid ett tillfälle. Möjligt häckande bestånd 1 par.

Törnsångare
Sjungande fågel hördes 11/5 vid Vattentornet, liksom en sjöng några strofer mellan Fågeldammen och Karlsrodammen 30/5, en tillfälligt rastande fågel.

Trädgårdssångare
Observerad 4/5-1/6. Uppskattningsvis endast 3 hanar taxerades för hela Slottsskogen (antal 1994-2004 var 11 hanar) men sporadisk sångaktivitet gjorde antalet osäkert. Den 24/5 hördes 5 hanar sjunga i centrala delen av Skogen, men en vecka senare fanns inga kvar; det tycktes som om de andra bara hade flyttat förbi. Häckande bestånd 3-4 par. 

Svarthätta          
Observerad 18/4-11/6, men inte senare. Först observerad födosökande men ej sjungande, 18/4. Kartering av sjungande hanar visade på 42 hanar i Slottsskogen (motsvarande antal 1994-2004 var 15-42 par, medelvärde 27 par). Häckande bestånd ca 40 par.

Grönsångare
Observerad 26/4-11/6. Karterat bestånd av sjungande hanar gav 18 par för Skogen, tangerad toppsiffra 1994-2004. På 1980-talet fanns bara något par i Skogen. Häckande bestånd ca 20 par.

Gransångare     
Några aprilobservationer gjordes av arten: den 3/4, 1-4 ex vid Lilla dammen 14-16/4 och 29/4 1 ex Hjorthagen.

Lövs ångare
Sångfågelkartering under maj-juni gav 30 sjungande hanar i Slottsskogen. Detta var det lägsta antalet under perioden 1994-2005 (medeltal 62 hanar). Första observation 29/4, veckan efteråt var Slottsskogen fylld av lövsångare, bör ha varit tusentals! Bara vid Lilla dammen sågs 20-talet fåglar samtidigt. 2 ex observerades 11/8 i en vandrande mesflock nära Observatoriet. Häckande bestånd ca 30 par.

Kungsfågel
Arten noterad då och då vintertid, som den 19/1 och 14/3. Återsträck på våren inträffar sent, 8/5 sjöng 1 ex vid Säldammen och 11/6 sjöng 1 ex i granar öster om Majvallen. Några observationer gjordes av fåglar i mesflock i september och december.

Grå flugsnappare    
Minst 3 ex fanns med i en mesflock som den 11/8 vandrade söderut över Ljungkullen söder om Observatoriet. Arten är sällan observerad men kan lätt förbises.

Svartvit flugsnappare
Första fågel för våren 28/4, sjöng ovanför Pliktabacken. I hela Slottsskogen fanns 15 revir baserat på antal sjungande hanar. Medeltalet åren 1993-2004 var 26 ex.  Den 11/8 vandrade 7 ex söderut över Kikarberget i mesflock. Arten häckade i minst 25 holkar. Häckande bestånd ca 30 par.

Entita   
Från att ha varit nästan borta från Slottsskogen har arten blivit allmänare även om den är lätt att förbises. Sjungande fåglar sågs vid Lilla dammen och Smålandsstugan, vid varje vinterns fågelbord fanns 1-2 ex. Häckande bestånd ca 5 par.

Blåmes 
I fågelholkar konstaterades häcka 50 par, arten häckar också gärna i naturhål då sådana finns, men antal par osäkert. På 23 undersökta kullar var medeltal levande ungar 9.0 per par. Inga större flyttningsrörelser märktes under hösten. Häckande bestånd 60-70 par.

Talgoxe
I fågelholkar konstaterades 35 par häcka, de fick 7.1 ungar per par. Enstaka talgoxar kan bygga i naturhål. Häckande bestånd 40-50 par.

Nötväcka          
Inventering av sjungande hanar gav resultat 36 hanar i Slottsskogen, med koncentration till ekskogarna i NO. En rekordgammal hanne kontrollerades vid vintermatplats, ringmärkt i övernattningsholk vinter 1999 var då minst 7 år gammal. En nötväcka byggde denna vår i en tre år gammal fågelholk och fick ut 4 ungar. Häckande bestånd ca 40 par.

Trädkrypare
Arten tycktes detta år vara osedvanligt allmän; fem bon upptäcktes vid bobyggnad V om Lilla dammen, bakom brädskoning av träd i Hästhagen samt nära Säldammen. Normalår upptäcks på sin höjd ett bo vartannat år...  Även sedd under häckningstid vid Älghagen, Bragebacken och nära Gräfsnäsgården. Sång hördes vid Hjorthagen 9/5. Häckande bestånd ca 10 par.

Törnskata
En mycket svårsedd hane smög i ekskogen i övre Azaleadalen den 20/5.

Nötskrika
Ses inte ens varje år i Slottsskogen, vissa år däremot invaderande. Sågs och hördes enstaka vid några tillfällen Alpdalen-Säldammen höst och vinter, 2/10-15/12. .

Skata                           
I vanlig ordning konstaterades ett antal bon av arten, mest i norra Slottskogen där arten för 15 år sedan hade mer än 30 bon. Den förekomsten placerades Slottsskogen på toppen av alla kända förekomster vad gäller  täta bestånd, ca 90 par/km2. Nu finns här inte så många par. Häckande bestånd c 20 par.

Kaja
En fågel som är ständigt närvarande i Skogen, letande mat överallt där så kan finnas, häckar i första hand i NO delarna bland ihåliga ekar och alar men inga karteringar gjorda. Häckande bestånd gissat: 30-40 par.

Råka
1 adult fågel flög förbi Fågeldammen i västlig riktning 22/12. 

Kråka
Fem nyligen flygga ungfåglar sågs 7/6, samtidigt hade fem kråkkullar kommit ur boet i centrala Skogen (ca 20 ha), lätt att konstatera på oroliga högljudda föräldrar. Antal häckande par 10-12 par. 

Korp
Observerad med 3 ex 3/1, den 20/12 sågs ett ex på Vattenreservoarens utsiktstorn.

Stare
Småflockar anlände i mitten av mars. Den 19/3 födosökte 4 ex på Plantskoleängen. Den 5/7 hördes ungar i bo vid Lilla dammen, en månad senare än det vanliga utfloget av starungar i början av juni.  Inte inventerad. Häckande bestånd 10-15 par.

Gråsparv
Den på 1980-talet ganska allmänna häckningen i fågelholkar har upphört. De par som finns här håller till runt husen och djurhagarna. Ses ofta runt djur- hagar, fågelbord och serveringar. Den 4/3  räknades 16 ex vid Bangatan, Hjorthagen och fågelmatning Lilla dammen.  Häckande bestånd 20-25 par.

Pilf ink
Ses mer på vinterhalvåret, antagligen tuff konkurrens från gråsparvar. 6 ex sågs 5/1, 3 ex vid Bangatan 4/3 och 10 ex 8/5. Ingen häckning konstaterad, men kan ha häckat obemärkt i randområden.

Bofink
Denna en av de talrikaste bland svenska fåglar finns också här. Vid fågelbord i Azaleadalen och vid vaktstugan Sjömansgatan övervintrade några ex, även hona. De stora mängderna kom flyttande i slutet av mars. Antalet revir med sjungande hanar karterades till 84 par, tredje högsta antalet under perioden 1993-2005 (36-120 hanar). Höststräck sågs 25/9 då 125 ex sträckte söderut på 2 timmar. Häckande bestånd 80-90 par.

Bergfink
Några få observationer av enstaka fåglar, bland annat tillsammans med sträckande bofinkar i september.

Grönfink            
Enstaka sjungande fåglar i maj juni, vid Vita villan och Björngårdsvillan, minst 5 häckande par. Ses ibland vid fågelmatning vintertid i små antal. Häckande bestånd 5-10 par.

Steglits
2 ex av denna i här mycket tillfälliga besökare flög förbi Stora dammen 6/10.

Grönsiska          
I Slottsskogen är detta en vinterfågel, detta år sedd i jan-mars och från oktober. En vårobservation av 1 ex gjordes 8/5. Ofta ses den i dammarnas alar, 100 ex vid Stora dammen 24/10 och 55 ex vid Lilla dammen 8/11. Den 13/12 flög 1 ex över, mobbade i flykten en överflygande sparvhök. 

Gråsiska           
Sällan sedd på våren, men 13/4 fanns 4 ex vid Ödledammen. Vanligare på senhösten, 6/10 -15/12 rapporterades arten 8 gånger. Bland annat sträckte 35 ex åt söder 15/11, 150 ex 5/12 och 50 ex sökte föda vid Hästdammen 13/12. 

Mindre korsnäbb
15 ex flög omkring runt Observatoriet 13/8.                             

Domherre
Ses några gånger vintertid vissa år. Vardera 1 ex hördes 4/3 vid Vattentornet resp S om Hjorthagen. Hane sjöng för två honor som åt knopp i Alpdalen 8/3, från gruppen hördes ”det sibiriska trumpetlätet” några gånger. Den 20/10 lyfte 4 ex från ett träd och flög söderut ned samma läten man kunde höra förra hösten. I sluttningen i NO delen av Slottsskogen sågs 8/11 2ex. Den 19/11 hördes 1 ex locka normalsvenskt. 

Stenknäck
Några spridda observationer av denna skygga fågel gjordes i Azaleadalen där 2 ex sågs 29/4. Den 19/7 tiggde 3 pulli mat i träden norr om Lilla dammen, arten är sannolikt årlig häckfågel här men inte årligt konstaterad. Åter i Azaleadalen 13/12 då 4 ex flög upp från fågelmatningen.  Häckande bestånd 1 par.

Slottsskogsrapportörer till Svalan: Anders Åhlund, Andréas Hagström, Annika Wetterberg, Birger Kaiser, Björn Dellming, Björn Granberg, Björn Liedén, Bo Fagerström, Christopher Gullander, Daniel Gustafsson, Erik Landgren, Fredrik Andersson, Ingegerd Nyberg, Jan Krantz, Jan Ohlin, Jan Wirtberg, Joakim Wernersson, Johan Svedholm, Johanna Bäck, Johannes Tallroth, Kristoffer Nilsson, Lars Eric Rahm, Lars Erik Norbäck, Lars Lundmark, Magnus Lundström, Magnus Unger, Marinko Karabatic, Markus Lagerqvist, Mattias Pozsgai, Musse Björklund, Ola Erlandsson, Olof Armini, Per Björkman, Per Lundgren, Per Norberg, Per Thylén, Per-Anders Svensson, Pär Lydmark, Ragnar Carlstedt, Robert Björk, Robert Paepke, Simon Nilsson, Stefan Andersson, Stefan Husár, Sveinung Bringeland, Thomas Karlsson, Tina Widén, Tommy Carlström, Uno Unger

Rapportör med kvartalsrapporter: Hans-Erik Hermansson
Rapportör med tillfälliga rapporter: Bengt Adamsson, Leif Vikengren   

Stig Fredriksson / 20061109