Förteckning över Slottsskogens vilda fåglar

Listan bygger på egen erfarenhet från 1985, numera glädjande nog kompletterad med många duktiga rapportörers uppgifter. För vissa arter har en fullständig förteckning länkats; detta arbete kommer att fortsätta kontinuerligt. Totalt har just nu 4/3 2010 178 arter observerats. Av dessa vet vi att 50 arter har häckat, 39 av dessa gör det årligen.  

Gröna fåglar
kan du räkna med att få se på en vandring (för flyttfåglar bara del av året), röda fåglar är mer ovanliga ehuru absolut fullt möjliga att se någon gång. Slottsskogens styrka är inte (bara) ovanliga fåglar - även om de förekommer - utan att den finns där vi är, i närheten, med fåglar betydligt närmare än i annan natur. Det är gott nog.
Eventuella fel och brister i listan åtgärdar jag när jag ser dem, hör gärna av dig till mig om du vet något. 
  
h = häckar/har nyligen häckat, med 1-3 par, H = Häckar med fler än 3 par
t = sedd årligen vid 1-3 tillfällen, T = sedd årligen oftare än så
För övriga arter anges antalet kända observationer.  

Knölsvan Cygnus olor

t

Observerad någon gång årligen på sträck 
Mindre sångsvan Cygnus columbianus

2

2 ex 4/4 1988, 6 ex 20/3 2003

Sångsvan Cygnus cygnus

t

Observerad några gånger årligen på sträck

Sädgås Anser fabalis

5

Sparsam sträckgäst, alls inte årlig
Bläsgås Anser albifrons

2

1 ad 4 juv 6/2 2002, 1 ad 2 juv 17/9 2002  

Grågås Anser anser

T

En raritet före 2005, nu flyttar förbi 30-40 dagar/år 

Kanadagås Branta canadensis

T

Passerar på sträck +  rastar familjevis långa tider 

Prutgås Branta bernicla               

1

 En vårobservation, två flockar 26/5 1994 

Vitkindad gås Branta leucopsis 

2

2 ad 2 juv 13/9-6/10 1995, flock över 7/9 2009  

Bläsand Anas penelope  

T

Rastar med minskande frekvens främst på hösten

Snatterand Anas strepera 

7

Sedd maj och senhöst, hane övervintrade 2005-06

Kricka Anas crecca 

T

Sedd årligen med 1-3 ex, har övervintrat

Gräsand Anas plathyrhynchos  

H

Häckar med 10-40 par, övervintrar med 2-3000 ex

Stjärtand Anas acuta 

t

Ensamma fåglar rastar årligen, hane senvinter 2006

Årta Anas querquedula 

1

3 ex 14/3 1995 

Skedand Anas clypeata 

t

Mindre sällskap eller ensamma fåglar rastar årligen

Brunand Aythya ferina 

6

Observerad i något ökad frekvens maj, november 
[Mandarinand] Aix galericulata

9

Ingår ibland i fågeldammarna, tillfällig rymling 
[Brudand] Aix sponsa

1

En enda observation

Vigg Aythya fuligula 

t

Sedd rastande årligen, oftast ensamma fåglar

Knipa Bucephala clangula 

h

Kvar så länge dammar är isfria, 1-3 par häckar 

Småskrake Mergus serrator

3

Ytterst tillfällig gäst

Storskrake Mergus merganser

T

Rastar i flock i höstetid 20-50 ex. Häckat 2000, 02. 

Orre Tetrao tetrix

2

Honfärgat ex 26/12 1989, honfärgat ex våren 1990 

Fasan Phasanius colchicus 

(T)

Utplanterad 1998-99, fanns sedan kvar några år.

Smålom Gavia stellata

2

Oljeskada Lilla damm 1998, 5 ex sträck 28/9 2009  
Smådopping Tachybaptus ruficollis

h

Häckning 2008-09, tidigare få observationer

Skäggdopping Podiceps cristatus

2

1 ex rastade 5-15/1 1997, 2 ex sträckte 21/9 2009 

Storskarv Phalarocrocorax carbo

T

Sedd i ökande frekvens sedan 1996

Rördrom Botaurus stellaris

1

Noterad på 1870-talet (Malm)

Grå häger Ardea cinerea

T

1 par häckade 1996, 1997. Övervintrat.

Vit stork Ciconia ciconia 

1

3 ex 14/5 1961  

Bivråk Pernis apivorus

t

Enstaka på sträck i maj, augusti och september
Röd glada Milvus milvus 

1

1 ex 29/4 2004

Havsörn Haliaetus albicilla

5

Några obsar spridda över feb-dec, i ökad frekvens

Brun kärrhök Circus aeruginosus

Hona på sträck 6/9 2009
Blå kärrhök Circus cyaneus

2

Honfärgade exemplar någon gång på förbisträck 
Stäpp-/Ängshök Circus pygargus/macrourus

1

Hane på sydsträck 11/8 2002

Duvhök Accipiter gentilis

T

Vintergäst oktober-april jagar duvor och änder

Sparvhök Accipiter nisus

h

Ofta på flyttning, 1 par häckade 1995-98

Ormvråk Buteo buteo             

T

Ses på flyttning i april/oktober, ibland i hundratal

Fjällvråk Buteo lagopus

9

Ses med flera års mellanrum

Kungsörn Aquila cherysaetos

3

1K fågel sträck 8/11 1987, 15/4 1990, 25/10 1999

Fiskgjuse Pandion haliaetus

t

Flyttare passerar några gånger årligen maj-augusti

Tornfalk Falco tinnunculus

T

Observerad i ökad omfattning mest i aug-sept

Stenfalk Falco columbarius

4

Sällsynt sträckgäst på höststräcket

Lärkfalk Falco subbuteo

11

Observerad fr a aug-okt, någon gång i maj

Pilgrimsfalk Falco peregrinus

4

Fortfarande en mycket ovanlig gäst, inte årligen 
Vattenrall Rallus aquaticus 

1

1 ex 21/ 11 1999 

Rörhöna Gallinula chloropus 

H

6-9 par häckar i dammarna, 9-12 ex övervintrar. 

Sothöna Fulica atra 

7

Några observationer främst under vinterhalvåret

Trana Grus grus 

6

Allt vanligare utan överdåd, såg 2009 3 gånger 

Strandskata Haematopus ostralegus 

(T)

För allmän sommartid, numera knappast sedd alls 
Ljungpipare Pluvialis apricaria

4

Högst tillfällig på förbisträck främst aug/sept 

Tofsvipa Vanellus vanellus 

11

Förbisträckare i småflockar i främst mars 

Enkelbeckasin Gallinago gallinago 

5

Trolig årlig, snabb förbiflyttare i enstaka exemplar 

Morkulla Scolopax rusticola 

t

Årligen enstaka rastande, har även övervintrat
Småspov Numenius phaeopus

1

1 ex sträckte S 15/8 2001

Storspov Numenius arquata

2

1 ex rastade 15/5 1935 

Rödbena Tringa totanus             

1

1 ex 12/5 1994

Gluttsnäppa Tringa nebularia

1

Sällsynt sträckgäst uppmärksammas genom läte

Skogssnäppa Tringa ochropus

9

Årlig sträckgäst enstaka, har landat tillfälligt

Drillsnäppa Actitis hypoleucos

t

Årligen sedd i april/maj rastande i dammarna
Kustlabb Stercorarius parasiticus 

1

Ett ex flög söderut över Stora dammen 9/5 2009

Svarthuvad mås Larus melanocephalus 

2

Samma fågel 8-20/4 2005 samt 27/3-19/4 2007

Skrattmås Larus ridibundus 

T

Åretruntfågel, häckar ännu inte. Övervintrar.

Fiskmås Larus canus 

h

Häckar med 5-10 par här och var. Flyttfågel.

Silltrut Larus fuscus

T

Ses ofta vår/sommar, som mest 16 ex 23/9 1996

Gråtrut Larus argentatus

h

1-2 par häckar i djurhagarna + hundratal matfriare.

Kaspisk trut Larus cachinnans

1

En ungfågel 3K sågs flera gånger 8/1-7/3 2002

Vitvingad trut Larus glaucoides

2

1 2K 30/4-5/5 2000 och 1 2K 1-20/3 2002

Vittrut Larus hyperboreus

2

19-28/3 1975, 6/1 1992 

Havstrut Larus marinus

T

Ses sparsamt då och då med något exemplar.
Tretåig mås Rissa tridactyla 

1

1 dött ex 18/3 2004 
Fisktärna Sterna hirundo

1

1 ex passerade N över Stora dammen 4/10 2009 

Sillgrissla Uria aalge 

1

En felflugen fågel som avled dagen därpå

Stadsduva Columba livia 

 T

Allmänt sedd främst runt dammar och matplatser

Skogsduva Columba oenas 

t

Enstaka exemplar ses i flyttande ringduveflockar

Ringduva Columba palumbus 

H

40-100 par häckar, bokollonrika vintrar hundratals

Turkduva Streptopelia decaocto 

t

Ovanlig trots förekomst i närheten, ökad frekvens 

Gök Cuculus canorus 

t

Iakttagen någon gång årligen i maj

Berguv Bubo bubo 

T

Övervintrar, kråkor varnar ofta på dagplatsen

Sparvuggla Glaucidium passerinum 

3

6/3 1986, flera ex vintern 1999/2000  

Kattuggla Strix aluco             

h

1-2 par häckar i parken, kan ses dagtid på vintern

Hornuggla Asio otus  2 1 ex 30/5 2002, 1 ex 24/2 2010  
Jorduggla Asio flammeus  2 1 ex 9/4 2002, 1 ex 24/4 2003

Nattskärra Caprimulgus europaeus 

2

1 ex 10/10 2004 

Tornsvala Apus apus 

T

Sedd maj-augusti, häckar i parkens närhet

Kungsfiskare Alcedo atthis 

1

Blåkråka Garrulus glandarius 

1

Noterad 30/5 1854 (Bothén)

Göktyta Jynx torquilla 

2

Sällsynt besökare i vårens tid 

Gröngöling Picus viridis 

H

Häckar med 4-6 par, oftare hörd än sedd

Spillkråka Dryocopus martius 

T

Observerad i ökad frekvens 5-8 gånger/år 

St hackspett Dendrocopus major 

H

Häckar med 5-8 par, ses året runt

Mindre hackspett Dendrocopus minor

h

Häckar med 1-2 par, troligen årligen 

Trädlärka Lullula arborea

4

På sträck i månadsskiftet september/oktober

Sånglärka Alauda arvensis 

T

Passerar sparsamt på flyttning mars/april, oktober

Backsvala Riparia riparia

t

Enstaka observationer årligen i maj och september

Ladusvala Hirundo rustica

t

Rastar en del i maj, ses ofta vid dammarna

Hussvala Delichon urbica

t

Observerad på flyttning rastande vid dammar 

Trädpiplärka Anthus trivialis

t

Enstaka fåglar på flyttning i maj/september 

Ängspiplärka Anthus pratensis

T

Flyttar över i april och september-oktober

Rödstrupig piplärka Anthus cervinus

3

Observerad på sträck 28/9-1/10 1993 

Gulärla Motacilla flava                 

T

Något ex observeras årligen på sträck  

Forsärla Motacilla cinerea

t

Passerar på sträck och ses även rasta i dammarna

Sädesärla Motacilla alba

H

Häckar med 15-20 par, observerad april-oktober 

Sidensvans Bombycilla garrulus 

t

Sedd vissa år främst i oktober-november 
Strömstare Cinclus cinclus 

t

20080525, 20081023, 20100106 1 ad, 20100610 1 1K

Gärdsmyg Troglodytes troglodytes

H

Häckar med 5-15 par, övervintrar

Järnsparv Prunella modularis

t

Sparsam på sträck i oktober, sjungande i april

Rödhake Erithacus rubecula

H

30-50 par häckar, ett mindre antal övervintrar 

Näktergal Luscinia luscinia 

2

19920521-0601, 19930525

Svart rödstjärt Phoenicurus ochrurus 

1

En sjungande hane i norra delen maj 2001 (LV)

Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus

h

Observerad sjungande varje år, något par häckar

Buskskvätta Saxicola rubetra

4

Rastande på flyttningen i maj (3) och september 

Stenskvätta Oenanthe oenanthe

6

Högst tillfälligt på flyttning vår och höst. 

Ringtrast Turdus torquatus

t

Häckfågel till 1920-talet. Enstaka rastar på vår.

Koltrast Turdus merula

H

Åretruntfågel, häckar med 30-50 par 

Björktrast Turdus pilaris

H

Ca 30-50 par häckar, enstaka övervintrar

Taltrast Turdus philomelos

h

Ett par häckar årligen, sträck i april och oktober 

Rödvingetrast Turdus iliaceus

T

Rastar med körsång i april, på flytt i sep okt

Dubbeltrast Turdus viscivorus        

t

Tillfälligt sjungande i april, sparsam på sträck okt

Kärrsångare Acrocephalus palustris

3

8/6 1992, 28/5 1993, 18/5 2005

Rörsångare  Acrocephalus scirpaeus

t

Observerad sjungande nära nog årligen maj-juni

Härmsångare Hippolais icterina

t

Misstänkt häckning något år, inte sedd årligen

Ärtsångare Sylvia curruca

h

Vissa år observerad med revir, häckade 1995 

Törnsångare Sylvia communis

2

Sjungande fågel hörd juli 1995 och juni 1997. 

Trädgårdssångare Sylvia borin

H

Observerad maj-augusti, häckar med 5-10 par

Svarthätta  Sylvia atricapilla

H

Observerad april-augusti, häckar med 15-30 par

Grönsångare Phylloscopus sibilatrix

H

Iakttagen april-augusti, häckar med 5-15 par

Gransångare Phylloscopus collybita

t

Enstaka passerar på sträcket i april och oktober 

Lövsångare Phylloscopus trochilus

H

Allmän april-september, häckar med 30-70 par

Kungsfågel Regulus regulus 

T

Regelbunden oktober-mars, även sedd i maj 
Brandkronad  kungsfågel Regulus ignicapillus   Ett par häckade 2007

Grå flugsnappare Muscicapa striata 

h

Rastande på sträck i maj, häckar med några få par

Mindre flugsnappare Muscicapa parva  

3

1/6 1980, juni 1991, maj 2009

Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis 

(h)

Hona häckade 1995, hane 1995 och 1996 

Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 

H

Häckfågel som har minskat, numera ca 20 par 

Stjärtmes Aegithalos caudatus 

14

Sparsam senhöstbesökare med års mellanrum

Entita Parus palustris 

H

Sparsam häckfågel med ca 5 par

Talltita Parus montanus

2

Mycket sällsynt besökare, en övervintrare 1991-92

Tofsmes Parus cristatus             

2

Nov 1993, apr 1995, 9-13/8 2004

Svartmes Parus ater

5

Mycket ovanlig besökare utom vissa år

Blåmes Parus caeruleus

H

En av de vanligare häckfåglarna med 70-100 par

Talgoxe Parus major

H

Allmänt närvarande året om, häckar med 50-75 par

Nötväcka Sitta europaea

H

Syns och hörs hela året, häckar med 20-30 par 

Trädkrypare Certhia familiaris

H

Året om men är svårupptäckt, häckar med 5-10 par

Sommargylling Oriolus oriolus

3

5/6 1995, 30/5-2/6 1996, 26/5 2002  

Törnskata Lanius collurio

6

Ett fåtal observationer av rastande fåglar i slutet av maj

Nötskrika Garrulus glandarius

t

Vissa vintrar vanlig annars knappast sedd

Skata Pica pica

H

Vanlig året om, häckar med 20-50 par 

Nötkråka Nucifraga caryocatctes

t

Övervintrade vinter 1998/99, f ö få observationer

Kaja Corvus monedula

H

Året om, häckar med 25-40 par mest i NO

Råka Corvus frugilegus

t

Tillfälligt sedd på sträck, någon gång rastande 

Grå kråka Corvus corone cornix

H

Allmän året om, häckar med 10-15 par

Korp Corvus corax

T

Då och då överflygande, ofta enstaka, max 40 ex

Stare Sturnus vulgaris

H

Häckar med 20-30 par

Gråsparv Passer domesticus

H

Häckar på husen och i holkar med 20-40 par

Pilfink Passer montanus

T

Numera ofta sedd vintertid, häckning 1998 
Bofink Fringilla coelebs

H

Häckar med 30-50 par, enstaka övervintrar 

Bergfink Fringilla montifringilla

T

Ses på flyttning, övervintrar efter bokollonvårar 

Grönfink Carduelis chloris              

h

Året runt, häckar med 5-10 par

Steglits Carduelis carduelis

t

Några gånger sedd tillfälligt rasta eller flyga över

Grönsiska Carduelis spinus

T

Vintergäst september-april i dammarnas alar

Hämpling Carduelis cannabina

t

Sparsam överflygare i enstaka ex
Vinterhämpling Carduelis flavirostris

1

8 ex 7/2 2010 Slottsskogsvallen

Gråsiska Carduelis flammea

t

Enstaka på flyttning,någon gång med grönsiskor
Snösiska Carduelis hornemanni

1

En honfärgad 16/2 2008 i  alar vid Stora dammen

Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera 

2

10/9 2002, 3/10 2002, 9/3 2003  

Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 

t

Sedd mitt i sommaren vissa år, samt  i oktober
Större korsnäbb? Loxia pytyopsittacus 

1

1 ev hördes 21/10 2002 

Rosenfink Carpodacus erythrinus 

3

21/5 1985, 30/5 1990, 2/6 1991

Tallbit Pinicola enucleator 

1

3-16 ex sedda vid invasion 20/11 1976-1/1 1977

Domherre Pyrrhula pyrrhula 

T

Oregelbunden vintergäst, numera mindre vanlig 

Stenknäck Coccothraustes coccothraustes  

h

Häckar vissa år, oftare sedd vintertid i flockar

Snösparv Plectrophenax nivalis 

1

Sedd i norra Skogen 1933 (tidningsartikel GHT)

Gulsparv Emberiza citrinella 

t

Sparsamt noterad vintertid, övervintrat 1989/90 

Sävsparv Emberiza schoeniclus

t

Fåtalig sträckare med topp i slutet av september