Besök vid fågelrikt viltvatten
24 september 2015 
Hjälms våtmark 10-13
Guide NaturStig

Denna nyanlagda våtmark nära Gåsevadsholm är väl bekant som en gammal fågellokal. Från berget norr om kunde man spana efter rastande blå kärrhök och sträckande rovfåglar. Namnet Örnekiken visar att man också ibland kunde se kungsörn här. Området ligger i kanten av Rolfsån och är ofta översvämmat. Därför var det ganska logiskt att anlägga en våtmark där. Det blev naturligtvis lättare för markägaren Niklas Silversköld, då större delen av kostnaden för vallar och markarbeten täcktes av EU-bidrag som dessutom utfaller årligen. Detta är också klassat som viltvatten där hundratals unga gräsänder placeras ut för att senare under hösten jagas.

Denna vackra höstdag var det ingen jakt, men helst skall man vara först på denna plats för att kunna i lugn och ro studera alla änder som här håller till. Så var det inte idag och alla änder hade givit sig av in i vassarna. Flera gånger skedde senare uppflog av hundratals änder, en stor del var bläsänder lätta att känna igen genom sin ljusa buk, också en hel del krickor och gräsänder. En liten flock med stjärtänder sågs också flyga över.

Området är lätt att nå från parkeringen öster om Hjälm, här har anlagts en ny grusad väg ett stycke ut för jägarnas bekvämlighet vilken gick att använda trots en låst grind. Kommer man ensam är en liten observationskulle utmärkt för överblicken, men vi fortsatte länga vallarna och gick senare runt hela området. En stor flock hämplingar försåg sig i örtvegetationen, ängspiplärkor flög upp, vi upptäckte en pilgrimsfalk som satt på en stubbåker. Blå kärrhök jagade runt utanför våtmarken och sågs vid flera tillfällen. En havsörn satt i ett träd i norr och flyttade sig sedan ett stycke. Här är det alldeles tydligt ett litet eldorado just vid denna tid, med många rastande fåglar.

På återvägen på vallarna kom ännu en honfärgad blå kärrhök över dammarna, kanske en ungfågel. Det har varit gott om gnagare i den nordiska fjällvärlden i år, vilket bör ha varit gynnsamt för blåhöken. Samtidigt passerade en älgko med två kalvar rakt genom området. Vid avfärden letade några skarpsynta deltagare fram en liten vattenödla som var uppe på land och letade efter något frostfritt ställe att tillbringa vintern på. Här i dammarna finns inte bara fåglar...

SUM: Bergfink 1, Blå kärrhök 1, Bläsand 100, Brun kärrhök 1, Enkelbeckasin 1, Gräsand 300, Gulärla 1, Havsörn 1, Hämpling 200, Kanadagås 2, Kricka 150, Kråka 10, Ladusvala 3, Ormvråk 3, Pilgrimsfalk 1, Ringduva 20, Skäggmes 1, Sparvhök 1, Steglits 1, Stjärtand 5, Sånglärka 2, Sädesärla 1, Vigg 4, Ängspiplärka 20 = 830/24

På väg mot den lilla observationskullen, idag otillräcklig För jägarnas bekvämlighet, men också för vår.
Änderna matas innan man skjuter dem. Älgko med kviga och årskalv passerade
Gullkrage följde med när vallarna anlades Liten vattenödla alias mindre vattensalamander