Sumpskog på tapeten
6 november 2014
Rådasjön 900-1300
Guide Michael Nilsson

Den som bott nära Mölndalsån har alltid fått vara beredd på översvämningar. Mölnlycke och Mölndal har dyster erfarenhet av detta, senast 2006. Förr i tiden fanns det dock en hel del reservoarer som fångade upp vattnet och höll kvar det en tid; fortfarande är Nedsjöarna, Landvettersjön och Rådasjön sådana buffertar. Många våtmarker har dock blivit utdikade för att ge mer åkermark, skogar har dikats ut för att öka skogsproduktionen. I tätorter har områden dränerats för att ge plats för byggen, dessutom har bebyggelsen krupit allt närmare ån. Problemen blir inte mindre av den pågående klimatförändringen. 

Något måste göras. Härryda kommun önskar bygga flera dammar som ska samla upp regnvatten. Många av de områden i Mölnlycke där dammar skulle kunna placeras är upptagna av bebyggelse. Förr i tiden var Mölndalsån omgiven av sumpskog i hela sitt nedre lopp mot Rådasjön; nu finns endast ett litet område kvar vid utloppet i sjön. Den sumpskogen vill Naturskyddsföreningen i Härryda bevara. Det är den sista kvarvarande resten av den vidsträckta sumpskogen här, den översvämmas tidvis vilket ger speciella förhållanden. Det är också ett område som samlar regnvatten och fungerar som buffert; det vore bättre att lägga dammar på torrare marker, då blir det ett tillskott. 

Sumpskogen ingår i Rådasjöns naturreservat, men arbetet med att förhindra översvämningar i Mölndalsåns omgivningar har hög prioritet. Berörda kommuner har vidtagit en del åtgärder, dagens förhandling i Mölnlycke kulturhus behandlade endast de dammar som planerats till den aktuella sumpskogen. Miljödomstolen var närvarande och fick höra framställningar från kommunen och de konsulter den anlitat, samt framställningar från Länsstyrelsen i Västra Götaland, Naturskyddsföreningen samt fiskevårdsföreningar och vattenvårdsföreningar. Bitvis blev det naturligtvis ganska detaljerat med lång genomgång av små frågor, helt i sin ordning. 

Länsstyrelsen ansåg, att det var möjligt att godkänna ingreppet i sumpskogen med hänsyn till allmänintresset. Biologisk konsult har här konstaterat förekomst av lång lungsnäcka och mindre hackspett, båda NT-arter enligt EU:s habitatdirektiv. Också åkergroda och snok finns här, men vid ingrepp kan grodor samlas in och förflyttas.. Det framkom att det inte är tillåtet för privatpersoner att döda enstaka grodor, medan det är möjligt att utan straffansvar vidtaga åtgärder som oavsiktligt dödar många grodor.

Efter förhandlingarna blev det lunch. Vi fick då sällskap ut i sumpskogen av Michael Nilsson. Han känner området väl och berättade att detta är en ganska ovanlig skog, periodvis översvämmad, en sumpskog. Denna typ av biotop är numera ovanlig i området även om det finns. Biologkonsulten berättade att det för mindre hackspettens del finns flera ytterligare kärnområden för arten runt Rådasjön. Vällsjön kommer att iordningsställas som kompensation för ingreppet vid Rådasjöns sumpskog. 

Sumpskogen ligger nära trafiken, som här är ganska tät. Lite blåmesar, talgoxar och nötväckor fanns i skogen. En stor flock med minst 70-80 grönsiskor sökte systematiskt genom alarnas kottar. En ormvråk seglade över området. Lite duggregn föll men inte så att man blev våt, knappast ens märkbart. 

Uppslutningen var mindre än vanligt. Vi räknade 9 personer, men kommer att göra ett nytt försök under kommande vår när fågelsången är som lödigast. Kåre Ström har gjort inventeringar av området; han ska vi fråga om han kan vara med, tillsammans med Michael. Jag frågade Michael om det inte är kört nu när Länsstyrelsen gått med på kommunens planer, med vissa mindre modifikationer. Han verkade inte modlös och har gedigen erfarenhet av praktiskt naturvårdsarbete. Vi får se vad som händer. Ändå är det ingen tvekan om att det ideella miljöarbetet är helt grundläggande för våra möjligheter att framöver kunna se på fåglar med behållning. Bra att några håller på. Borde förstås vara flera, GOF:s fågelskyddskommitté finns. Annars behöver det inte vara mer än att man larmar, när ett fint område hotas. 

ARTER: Blåmes 3, Grönsiska 80, Nötväcka 1, Ormvråk 1, Talgoxe 2 = 87/5

Michael visar Ulla var vi är Men vaddå, här finns ju redan dammar...
Mölndalsån rinner in i sumpskogen Värdekärnor för mindre hackspett
Hela alens topp var full av små flitiga grönsiskor.. ... ivrigt sysselsatta med att plocka fram alens frön
Mindre hack viktigast men också andra finns Efter översvämning 2006 har en del arbeten gjorts