Kungsfågel och sångare 
16 oktobber 2014
Torslandaviken 1000-1300
Guide Rune Blomgren

Regnet öste ner vilket i viss mån dämpade tillströmningen till denna västsvenska fågelmetropol, men efter någon timme minskade regnet och försvann. Rune Blomgren, ordf i Föreningen Torslandavikens Naturreservat (plusgiro 71 65 68-1, 100:- per medlem och år) redogjorde för de senaste turerna i historien om Risholmen. Där föreligger som vanligt vid denna plats (och även andra liknande) en tvist mellan NCC och FTN. NCC föreslår utbyggnad av vägen ut till Oljehamnen vilket FTN protesterat emot. De önskar istället att den starkt trafikerade vägen (som går mitt inne i ett Natura2000-område) flyttas mot Arendal och förbinds med Risholmen med en ny bro. Frågan gick till Miljödomstolen, NCC fick nej, frågan gick vidare till Miljööverdomstolen, NCC fick nej och domen kan inte överklagas. 

Sedan föreslog Rune att vi skulle åka till Krossvägen, ute på Vadskärsudden och parkera. Vi gjorde så, vandrade mellan alla ungbjörkarna på udden och mindes hur det såg ut förr i tidden, inte ett träd. Rune och Claes Hägg (kassör i FTN) diskuterade hur länge sedan det var som de röjde där, nog några år sedan. Dagens första fåglar sågs, några blåmesar skvätte undan och liten trast troligen taltrast flög förbi. Ute vid SV-udden spanade vi av vattnen. Liten flock med 6 bläsänder i höstdräkt tillsammans med 2 krickor; vid Vadarstranden låg 5 krickor. Nedanför vallen mot Gamla flygfältet satt 15 storskarvar på stolpar, i närheten av dessa låg närmare 15-talet brunänder; av dem var 2-3 honor, inte fler. Ute på Rågskär skymtade några hägrar på öns baksida, där låg flera krickor, en liten flock med omkring dussinet fullt. Ute i dammen låg här och var knipor och viggar i mindre flockar, sammanlagt i hela Karholmsdammen omkring 200 ex, kniporna i majoritet. En smådopping i höstdräkt sam förbi bland änderna, den var mest under vattnet men det är ju där som maten finns. Ute på Rågskär hoppade en liten brun, sannolik ung stenskvätta omkring på klipporna, vaggade stjärt långsamt upp och ner. 

Fortsatte över mot Södskärsdammen, där någon hade berett en bra väg över vallen där nässlorna normalt växer tvåmeterhöga. Väl på andra sidan såg vi att något slags arbete troligen pågick; Rune berättade att FTN hade föreslagit att här göra ett litet våtmarksområde med en meandrande bäck, men visste inte om förslaget gått igenom. Vi gick rakt på en mesflock med flera tiotals blåmesar, lite färre talgoxar, minst 5 kungsfåglar och en gransångare. Flocken rörde sig långsamt åt SO, vilket betydde att vi snart gick på den igen när vi kom fram till Södskärsdammen. Där höll en del blåmesar men också flera sävsparvar till på vägen med sina gräs och ogräs. Ute i Södskärsdammen låg en båt, röda bojar sågs: provtagning av bottenfauna pågår för att utröna det faunistiska läget i detta reservat. 

Rundade backsvaleberget och skrämde på köpet upp en enkelbeckasin. Vidare till det nya fågeltornet som är placerat på ett fundament av ett före detta vindkraftverk. Detta fick rivas eftersom byggnadslov saknades. Rivning av fundamentet skulle ha kostat Göteborgs energi 20 kkr, nu fick det istället bli grundplåten till vikens andra fågeltorn - resten betalades av Göteborgs hamn, GOF och Preem raff; total kostnad 85 kkr. Utanför tornet skulle en vik anläggas genom att stranden fasades av men det fanns för mycket skrot i marken.... istället byggs två pirar och anläggs öar som ska locka fåglar att  vilja häcka här, förhoppningsvis inom något år. Tornet är ett bra regnskydd även om nu regnet hade upphört. Utanför tornet är det grus längs hela kanten av Karholmsdammen, för att locka strandpipare att slå sig ner. Framför tornet kommer att skyltas rekommendationer att ta omvägen runt tornet så att piparna får vara mer i fred. 

En flock med 10 sångsvanar låg samlat ute i dammen, klingade ibland till. En flock med 9 skäggdoppingar låg i söder, några tiotal sothöns låg i västra kanten. I en närbelägen liten viggflock låg en vigghona med ganska mycket vitt vid näbbroten men ändå samma huvudform som viggar, liten tofs. För en vecka sedan sågs bergand här. I hela Karholmsdammen fanns omkring 50 knölsvanar som mest, några ungfåglar sågs. På Rågskär stod minst 8 hägrar och 165 kanadagäss. Ute på Sälebådarna stod minst 20 storskarvar. En flock med tjugotalet krickor skyndade förbi. En fjällvråk flög över tornet österut. Och mitt ute i dammen stod en häger! Hur djupt är det egentligen här? 

På återvägen sågs en storskrak honfärgad i Södskärsdammen. Men borde inte fiskgjuse kunna lockas att häcka om man erbjuder boplattformar på betongfundamenten till inflygningsfyrarna? Jo, sade Rune, men fanns det risk att ett gjusepar skrämmer bort andra om det blir häckningsrevir? Troligen inte, se Inre Kungsbackafjorden med flera par - gjusar brukar ju fiska långt från boplats och borde därför tåla varandra här. Ritningar till plattformar är redan införskaffade, så vi får se! Nio personer avnjöt denna fågellokal på vandringen, Rune visade vägen och var i begynnelsen lite orolig för att vi skulle tycka att det var för lite fågel. Icke så! Närmare 500 ex av 27 arter, med närbilder på kungsfåglar, höstens första sångsvanar och en snyggt passerande fjällvråk - ny VV-art 2014.

ARTER: Blåmes 30, Bläsand 6, Brunand 15, Enkelbeckasin, Fjällvråk, Gransångare, Gråtrut 30, Gräsand 35, Häger 8, Kanadagås 15, Knipa 125, Knölsvan 40, Koltrast 2, Kricka 25, Kråka 5, Kungsfågel 4, Skata 2, Skäggdopping 7, Smådopping, Sothöna 20, Stenskvätta, Storskarv 45, Storskrake, Sävsparv 3, Talgoxe 15, Taltrast, Vigg 50 = 489/27

Sydöstra hörnet av Vadskärsudden, nyklippt övergång Längs Karholmsdammen
Björkarna börjar nu också närma sig backsvaleberget Provtagning pågår

Vråken visade villigt vita stjärtroten Och mitt ute i Karholmsdammmen stod en häger...